Bartek Wroblewski & Malgorzata Kozuchowska

Malgorzata Kozuchowska and Bartek Wroblewski
Married

Malgorzata Kozuchowska and Bartek Wroblewski  

Fact Check

Bartek Wroblewski and Malgorzata Kozuchowska are married.

Bartek Wroblewski is married to Malgorzata Kozuchowska. They started dating in 2007.

Key Dates
Hookup2007
More about Malgorzata Kozuchowska and Bartek Wroblewski
Less about Malgorzata Kozuchowska and Bartek Wroblewski

Couple Comparison

Name
Bartek Wroblewski
Malgorzata Kozuchowska
Bartek Wroblewski
Malgorzata Kozuchowska
Age (at start of relationship)
26
35
Zodiac
Virgo
Taurus
Nationality
Polish
Polish

Comments on Malgorzata Kozuchowska and Bartek Wroblewski

Recommended

Bartek Wroblewski Other Relationships

Malgorzata Kozuchowska Other Relationships