Bartek Wroblewski & Malgorzata Kozuchowska

Malgorzata Kozuchowska and Bartek Wroblewski
Separated

Malgorzata Kozuchowska and Bartek Wroblewski  

Fact Check

Malgorzata Kozuchowska dated Bartek Wroblewski.

Key Dates
More about Malgorzata Kozuchowska and Bartek Wroblewski
Less about Malgorzata Kozuchowska and Bartek Wroblewski

Couple Comparison

Name
Bartek Wroblewski
Malgorzata Kozuchowska
Bartek Wroblewski
Malgorzata Kozuchowska
Age (at start of relationship)
26
35
Zodiac
Virgo
Taurus
Nationality
Polish
Polish

Comments on Malgorzata Kozuchowska and Bartek Wroblewski

Recommended

Bartek Wroblewski Other Relationships

Bartek Wroblewski Other Relationships

Malgorzata Kozuchowska Other Relationships

Malgorzata Kozuchowska Other Relationships