Malgorzata Rozenek & Radoslaw Majdan

Radoslaw Majdan and Malgorzata Rozenek
Dating

Radoslaw Majdan and Malgorzata Rozenek  

Fact Check

Malgorzata Rozenek and Radoslaw Majdan are dating.

Malgorzata Rozenek is dating Radoslaw Majdan. They started dating in November, 2013.

Key Dates
DatingNovember, 2013
More about Radoslaw Majdan and Malgorzata Rozenek
Less about Radoslaw Majdan and Malgorzata Rozenek

Couple Comparison

Name
Malgorzata Rozenek
Radoslaw Majdan
Malgorzata Rozenek
Radoslaw Majdan
Age (at start of relationship)
35
41
Zodiac
Gemini
Taurus
Nationality
Polish
Polish

Comments on Radoslaw Majdan and Malgorzata Rozenek

Recommended

Malgorzata Rozenek Other Relationships

Malgorzata Rozenek Other Relationships

Radoslaw Majdan Other Relationships